OM CHSP

Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er et nyt strategisk partnerskab mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden for klinisk og translationel sundhedsforskning, uddannelse og innovation. CHSP er vokset ud af ønsket om at fremme integrationen af ​​forskningsmiljøer, klinisk praksis og uddannelse inden for sundhed og medicin til gavn for patienter og samfund. Det repræsenterer således et fælles strategisk fokus, som i det lange løb vil samle både eksisterende og nye, fælles offentlige sundhedstiltag mellem de to interessenter i den nye organisation.

CHSP’s mandat er at fremme synergier og samarbejde mellem topforskning, klinisk praksis og uddannelse og dermed bidrage til den omlægning, der er nødvendig i sundhedssektoren. Fælles prioriteter og udvikling giver partnere mulighed for at fremme og understøtte udvalgte områder og dermed sikre, at der skabes ny og større værdi for samfundet.

CHSP er oprettet på baggrund af et ønske om hurtigere brug af forskningsresultater i den kliniske praksis og ved behandling af patienter som aktualiseres ved hjælp af translationelt samarbejde, nye uddannelsesforanstaltninger og større fleksibilitet blandt partnerne.

 

 

Det Fælles Mål
Copenhagen Health Science Partners skal styrke samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet og understøtte en fælles udvikling på sundhedsområdet.
Intensiveret samarbejde imellem excellent forskning, klinik og uddannelse skal sikre fortsat høj kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Fælles prioritering og udvikling skal drive en række udvalgte satsningsområder og sikre samfundsmæssig værdiskabelse og konkrete resultater for borgerne.

Den Fælles Ambition
Den fælles ambition er den del af det fælles målbillede, som beskriver hvorfor København Universitet og Region Hovedstaden vil løfte det strategiske samarbejde til et nyt niveau. Det er den ambition – og den passion – som hele tiden skal drive udviklingen af samarbejdet.
Hvis borgerne fortsat skal opleve den højeste kvalitet og sammenhæng i ydelser og services må sundhedsvæsenet udvikle sig. Nybrud og faglig udvikling er afgørende for denne transformation, med excellent forskning på højt internationalt niveau som et af kerne elementerne.

Reel værdiskabelse for borgerne kræver at den excellente forskning sættes hurtigt i spil. Samspillet mellem forskning og klinik skal være gensidigt og fungere så sømløst som muligt. Gennem styrket samarbejde skal vi samtidig bidrage til samfundsmæssig værdiskabelse, udvikling og vækst. Det translationelle, tværfaglige og tværsektorielle med stor samfundsværdi skal prioriteres.
Forandringen på sigt sker kun, hvis vi også udvikler vores uddannelser. Gennem nye og forbedrede uddannelser kan ny forskning hurtigt komme bredt i spil i klinikken.
Organisatoriske grænser, unødigt bureaukrati og kulturforskelle må ikke hæmme denne udvikling. Agilitet, fokus, innovation og fremdrift skal vi lykkes med. Vi må have modet og viljen til at lave de fælles valg, beslutninger, forandringer og investeringer.

Hovedstadsregionen – Greater Copenhagen – skal være kendt som en international udviklingsmotor og kendt for vores fælles sundhedsforskningsakademi – Copenhagen Health Science Partners – der har sit afsæt i unikke danske styrkepositioner: den excellente sundhedsforskning, stor og tilgængelig viden om vores borgere, hurtige beslutningsgange og fladt hierarki samt viljen og evnen til at udfordre det bestående.

Den Fælles Governance
Governance handler om, hvem i organisationen, der skal tage ansvar for denne fælles udvikling. Vi skal håndtere et strategisk dilemma – vi vil både skabe en ny slagkraftig, agil og målrettet fælles organisering, og samtidig ikke opbygge en ny tredje organisation, der kommer til at konkurrere med de to eksisterende organisationer. I den sidste ende udvikler vi bedst samarbejdet ved at forankre udviklingen i de to eksisterende organisationer.

Styrings- Og Beslutningskompetence I CHSP
CHSP ledes overordnet set af et Board of Partners. I dette sidder blandt andre, regionsdirektør Hjalte Aaberg og rektor Henrik C. Wegener.
Til at drive samarbejdet fremad, er der nedsat et Executive Board, med fire repræsentanter fra hver af de to moderorganisationer.

Dekanen på KU SUND og Direktøren for Center for Regional Udvikling indgår som faste medlemmer af Executive Board og sikrer koblingen til Board of Partners. Direktøren for CHSP indgår som observatør i Executive Board.

Region Hovedstaden varetager fast formandskabet for Executive Board, og KU SUND varetager posten som næstformand.
Ansvaret for den daglige drift af CHSP, står direktør Per Jørgensen for. Han er ansat til at varetage posten en dag ugentligt, ved siden af sin primære funktion som vicedirektør på Rigshospitalet.

Yderligere Information
Region Hovedstaden – CHSP
Københavns Universitet – CHSP