Physical activity and sports in clinical medicine

Manglende fysisk aktivitet og stillesiddende livsstil har vist sig at være den nye store udfordring for folkesundheden, og anslås til at være ansvarlig for næsten 40 mio. dødsfald/år på verdensplan, og inkluderer 4 store hovedtyper (kardiovaskulære, kræft, luftvejssygdomme og sukkersyge). l modsætning til dette vides fysisk aktivitet at have gavnlige effekter i forhold til forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme. Fysisk aktivitet vides endvidere at kunne styrke behandling og genoptræning af patienter, der har været udsat for traumer og skader, samt at forebygge lidelser i bevægeapparatet. På trods heraf, bruges fysisk aktivitet kun i meget begrænset omfang i den daglige klinik. Dette skyldes både at fysisk aktivitets rolle ved komplekse sygdomme ikke er fuldt belyst, og at samspillet mellem fysisk aktivitet og farmakologisk behandling af sygdomme er uafklaret. På medicinstudiet undervises der kun sporadisk i den fysiske aktivitetsindvirkning på den syge krop, og dette bør integreres mere i uddannelsen.

Med dette CAG-forslag vil vi igangsætte translationel forskning om fysisk aktivitet i et direkte samspil mellem eksperimentelle forskere og klinisk forskere. Vi vil arbejde på: l) at fremme muligheden for at teoretiske forskere direkte tilsluttes kliniske afdelinger, 2) en bedre formaliseret akademisk kobling mellem forskningsaktive klinikere og det eksperimentale miljø, 3) medvejledning af Ph.d.-studerende mellem eksperimentale og kliniske forskningsgrupper, 4) at udvide pensum omkring fysisk aktivitet på medicinstudiet. Dette arbejde vil samlet set føre til en gensidig inspiration på tværs af hospitaler og universitets fakulteter/institutter og medføre en synergi mellem forskning, klinisk aktivitet og uddannelse i forbindelse med brugen af fysisk aktivitet i forebyggelse, sygdomsbehandling og genoptræning.

Kontaktoplysninger
Michael Kjær : michael.Kjaer@regionh.dk
Flemming Dela: fdela@sund.ku.dk