Der er åbent for modtagelse af ansøgninger til Copenhagen Health Science Partners

Ansøgningsfrist er den 3. april 2018 kl. 12.00

Dage tilbage

 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

I sommeren 2017 etablerede Region Hovedstaden og Københavns Universitet CHSP og de første fire Clinical Academic Groups (CAGs).

Nu får en række nye kliniske forskningsgrupper mulighed for at indgå i samarbejdet.

Søg om at blive CAG og vær med til at skabe banebrydende resultater gennem samarbejde på tværs af universiteter og hospitaler.

Ansøgningsvilkår og indhold

Forudsætninger og kriterier

En CAG skal have et strategisk sigte og et fagligt fokus, der går på tværs af miljøer. Inddragelse af eksterne parter fx fra Region Sjælland eller Danmarks Tekniske Universitet, kan være afgørende for en CAGs succes.

De overordnede kriterier for en CAG-ansøgning er dokumenteret excellent forskning inden for det givne område og et klart mål for den kliniske impact.

I 2018 skal CAG formandskabet (CAG-leder og viceleder) repræsenteres fra hhv. Region Hovedstaden og Københavns Universitet.

Herudover forventes CAGs at kunne leve op til følgende kriterier:

Målet

 • At fremme uddannelse og excellent forskning inden for alle discipliner på det sund-hedsvidenskabelige område
 • Klare kliniske outcomes og potentiel samfundsøkonomisk gevinst
 • En stærk fælles vision der tåler international revision

Organisering

 • Proven excellence eller potentiale herfor
 • Stærk og klar ledelse med organisatoriske færdigheder og stor viden om og erfaring med forskningsledelse
 • Potentiale for kommunikation, uddannelse & kompetenceudvikling, outreach og innovation
 • Stærkt internationalt netværk og plan for udvikling af det

Gennemførbarhed

 • Klar og realistisk beskrivelse af governancestrukturen i relation til CAG’en internt og i relation til både universitet og hospitaler
 • En klar implementeringsplan og troværdig gennemførbarhed
 • Konkrete forslag til innovative uddannelses- og læringstiltag inden for CAG’ens om-råde
 • Nødvendigt fundingpotentiale

Endvidere indgår det i vurderingen af den enkelte ansøgning, om området har behov for det organisatoriske løft, som ligger i udpegningen til CAG. Således vil et modent og fagligt stærkt miljø ikke nødvendigvis blive udpeget som CAG, hvis den fælles CAG-organisering og det faglige indhold ikke tilfører et markant fagligt løft af området til gavn for patienterne, og/eller at det foreslåede CAG-område i sig selv ikke tilføres væsentlig merværdi ved udpegningen.

Støtte

Hver CAG får en basisfinansiering til den første 2 årige periode på 1 million kr. fra CHSP. Beløbet gives som en rammebevilling fordelt over 2 år.

Hver CAG tildeles desuden 450.000 kr. per år i tre år til indskrivning af én ny ph.d.-studerende på SUND om året indenfor translationelle forskningstemaer. Dette bidrag beløber sig dermed samlet til 1 ph.d. stipendium pr. CAG. Det forventes, at hver CAG supplerer med andre midler således at minimum 3 ph.d. studerende pr. CAG kan aflønnes.

Den økonomiske støtte tænkes anvendt til at igangsætte de grundlæggende faglige samarbejdstiltag der udgør CAG ’ens kerne. I ansøgningsskemaet skal ansøgerne skitsere, hvordan bevillingen forventes anvendt til at etablere og drive det unikke samarbejde, der gør det muligt at realisere de faglige ambitioner for CAG’en.

Udvælgelsesproces

Udvælgelsen gennemføres i en transparent og faglig proces i et tæt samarbejde mellem formandskabet i Executive Board og et internationalt panel, sekretariatsbetjent af CHSP direktør og sekretariat.

Det er alene det internationale panel, der afgør hvilke ansøgninger der indstilles til CAGs.

Ansøgninger der ikke lever op til formalia, bliver indledningsvist diskvalificeret.

 • CHSP direktøren og formandskabet i Executive Board vurderer ansøgningerne ift. de formelle rammer og diskvalificerer evt. ansøgninger, der ikke overholder formalia
 • Et internationalt panel gennemgår de godkendte ansøgninger og udarbejder en fælles prioriteret indstilling af, hvilke 6 ansøgninger, som skal videre til interview med panelet. Det internationale panel udarbejder en kort individuel tilbagemelding til hver ansøgning.
 • På baggrund af interviewene, udarbejder det internationale panel en indstilling til formandskabet i Executive Board om hvilke ansøgere, de indstiller til en CAG.
 • Formandskabet i Executive Board behandler panelets indstilling ift. de rammer og kriterier der indledningsvist har været aftalt mellem Executive Board og det internationale panel.
 • Det internationale panels indstilling og formandskabet i Executive Boards vurdering forelægges Board of Partners til drøftelse og godkendelse.
 • Board of Partners foretager på baggrund af ovenstående den endelige vurdering af indstillingen af de fire ansøgninger, og leverer en indstilling til behandling og godkendelse i Region Hovedstadens regionsråd og Københavns Universitets ledelse.
Baggrund

Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation med det formål at intensivere samarbejdet mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden på sundhedsområdet. CHSP skal fremme synergier og samarbejde mellem forskning, innovation, klinisk arbejde samt uddannelse og kompetenceudvikling på et højt internationalt niveau. I første omgang sker dette gennem etableringen af en række Clinical Academic Groups (CAG), med det formål at realisere et fælles potentiale inden for et fagområde på tværs af universitet og hospitaler.

De første fire CAGs blev etableret i sommeren 2017 og Copenhagen Health Science Partners indkalder nu ansøgninger til etablering af fire nye CAGs i 2018. Ansøgning og etablering gælder en periode på 2 år. Herefter forventes det at CAG’sne bliver evalueret hvert andet år.

Formål

Formålet med etableringen af CAGs er, at løfte samarbejdet mellem klinikere og forskere på hospital og universitet til et nyt niveau og med konkrete og banebrydende resultater for øje. Det skal ske gennem etableringen af et stærkt, fagligt orienteret netværk inden for områder med særligt potentiale – CAG’s. Forventninger til og perspektiver for den enkelte CAG er, at den både bidrager med forskningsbaserede nybrud og til øget kvalitet i det kliniske arbejde.

Målet for den enkelte CAG er at styrke den translationelle tilgang på en måde, så forskning, innovation, klinik samt uddannelse og kompetenceudvikling indgår som ligeværdige og gensidigt værdiskabende elementer i en samlet fokusering på området. De forventede resultater skal både styrke forskningen, akademisere den kliniske dagligdag, sikre klinisk relevant inddragelse i forskningen samt sikre samfundsmæssig værdiskabelse. Den ultimative målsætning er, at forbedre patienters behandling gennem højere kvalitet i forskning og behandling samt hurtigere implementering af resultater.

Direktøren for CHSP er overordnet ansvarlig for den strategiske og akademiske udvikling af samarbejdet mellem parterne, men CAG-lederne vil sammen med og med reference til CHSP-direktøren indgå i en stærk faglig/akademisk ledergruppe.

Formalia
 • CAG- ansøgningen udfyldes i ansøgningsskemaet og ansøger er forpligtiget til at følge anvisningen i denne.
 • Ansøgningen udarbejdes på engelsk, med supplerede dansk resumé.

Sådan ansøger du

Ansøgningsfrist er tirsdag den 3. april 2018 kl. 12.00

CAG-opslag, ansøgningsskema og supplerende dokumenter i printvenlig version

Call teksten
Om CAGs og CHSP

Download dokument om CHSP og CAGs som PDF

Dokumentet er en supplerende beskrivelse af baggrund, forudsætninger og krav til ansøgningen

Terms of reference

Download ‘Terms of Reference’ som PDF (engelsk)

I “Terms of Reference” kan du læse om de rammer og vilkår, som det internationale evalueringspanel bedømmer efter.

Ansøgningsskema

Download ansøgningsskemaet

Call material in English

Download additional material in English

Spørgsmål til Call 2018?
Kontakt CHSP-sekretariatet

Begynd at skrive og tryk enter for at søge