De første fire CAGs blev etableret i 2017 og i 2018 kom yderligere fire. Når Copenhagen Health Science Partners åbner et nyt call, annoncerer vi opslaget på hjemmesiden. Alle der lever op til kriterierne for at blive CAG kan ansøge.

Er du interesseret i at søge optagelse i en af de nuværende CAGs, kan du kontakte formandskabet for den pågældende CAG direkte eller kontakte sekretariatet for at høre mere.

Forudsætninger og kriterier for at blive CAG

En CAG skal have et strategisk sigte og et fagligt fokus, der går på tværs af miljøer. Inddragelse af eksterne parter fx fra Region Sjælland eller Danmarks Tekniske Universitet, kan være afgørende for en CAGs succes.

De overordnede kriterier for en CAG-ansøgning er dokumenteret excellent forskning inden for det givne område og et klart mål for den kliniske impact. Det indgår i vurderingen af den enkelte ansøgning, om området har behov for det organisatoriske løft, som ligger i udpegningen til CAG. Således vil et modent og fagligt stærkt milø ikke nødvendigvis blive udpeget som CAG, hvis den fælles CAG-organisering og det faglige indhold ikke tilfører et markant fagligt løft af området til gavn for patienterne, og/eller at det foreslåede CAG-område i sig selv ikke tilføres væsentlig merværdi ved udpegningen.

CAG formandskabet (CAG formand og næstformand) skal være repræsenteret af hhv. Region Hovedstaden og Københavns Universitet.

Mål, organisering og gennemførbarhed

Målet

 • At fremme uddannelse og excellent forskning inden for alle discipliner på det sund-hedsvidenskabelige område
 • Klare kliniske outcomes og potentiel samfundsøkonomisk gevinst
 • En stærk fælles vision der tåler international revision

Organisering

 • Proven excellence eller potentiale herfor
 • Stærk og klar ledelse med organisatoriske færdigheder og stor viden om og erfaring med forskningsledelse
 • Potentiale for kommunikation, uddannelse & kompetenceudvikling, outreach og innovation
 • Stærkt internationalt netværk og plan for udvikling af det

Gennemførbarhed

 • Klar og realistisk beskrivelse af governancestrukturen i relation til CAG’en internt og i relation til både universitet og hospitaler
 • En klar implementeringsplan og troværdig gennemførbarhed
 • Konkrete forslag til innovative uddannelses- og læringstiltag inden for CAG’ens om-råde
 • Nødvendigt fundingpotentiale

Udvælgelsesproces

Når nye CAGs udvælges sker det i en transparent og faglig proces i et tæt samarbejde mellem formandskabet i Executive Board og et internationalt panel.

Det er alene det internationale panel, der afgør hvilke ansøgninger der indstilles til CAGs.

Ansøgninger der ikke lever op til formalia, bliver indledningsvist diskvalificeret.

 • CHSP direktøren og formandskabet i Executive Board vurderer ansøgningerne ift. de formelle rammer og diskvalificerer evt. ansøgninger, der ikke overholder formalia
 • Et internationalt panel gennemgår de godkendte ansøgninger og udarbejder en fælles prioriteret indstilling af, hvilke 6 ansøgninger, som skal videre til interview med panelet. Det internationale panel udarbejder en kort individuel tilbagemelding til hver ansøgning.
 • På baggrund af interviewene, udarbejder det internationale panel en indstilling til formandskabet i Executive Board om hvilke ansøgere, de indstiller til en CAG.
 • Formandskabet i Executive Board behandler panelets indstilling ift. de rammer og kriterier der indledningsvist har været aftalt mellem Executive Board og det internationale panel.
 • Det internationale panels indstilling og formandskabet i Executive Boards vurdering forelægges Board of Partners til drøftelse og godkendelse.
 • Board of Partners foretager på baggrund af ovenstående den endelige vurdering af indstillingen af de fire ansøgninger, og leverer en indstilling til behandling og godkendelse i Region Hovedstadens regionsråd og Københavns Universitets ledelse.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge